ВСП "Торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ"

6

tekknteu

   Відокремлений структурний підрозділ «Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» – один із найвідоміших закладів фахової передвищої освіти України з підготовки спеціалістів галузей знань «Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування».

          Історичний шлях розвитку закладу розпочинається з 1 квітня 1957 року, як Київський заочний технікум радянської торгівлі, який за наказом Міністерства торгівлі УРСР від 9 серпня 1958 року за № 236 реорганізовано в Київський технікум радянської торгівлі з денною та заочною формами навчання.

Перший прийом студентів було здійснено на спеціальності: «Технологія готування їжі», «Товарознавство промислових товарів», «Товарознавство продовольчих товарів» і «Бухгалтерський облік у радянській торгівлі». Встановлено такий контингент прийому: на денний відділ 240 осіб, на заочний відділ 300 осіб.

Технікум розташовувався в м. Києві по вул. Чигоріна.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ

          1964 р. – на базі товарознавчого та бухгалтерського відділів Київського технікуму радянської торгівлі та Київської школи кулінарного учнівства організовано 21 січня 1964 року технікум радянської торгівлі зі спеціальностями: «Товарознавство промислових товарів», «Товарознавство продовольчих товарів», «Бухгалтерський облік у торгівлі», «Художнє оформлення» зі спеціальністю «Декоративне оформлення». Наказ Міністерства торгівлі УРСР від 18.01.1964 № 26.

Після реорганізації, 1 лютого 1964 року, технікум отримав нове, щойно збудоване приміщення за адресою: м. Київ, вул. Львівська, буд. 2/4, де знаходиться і по теперішній час.

За весь час свого існування заклад освіти декілька разів змінював свою назву:

 • 1991 р. – Київський торговий коледж. Наказ Міністерства торгівлі УРСР від 21.06.1991 № 56.
 • 1993 р. – Київський комерційний коледж і змінено статус (внесено до Державного реєстру закладів освіти України, як підвідомчий вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації). Наказ Міністерства освіти України від 16.08.1993 № 302.
 • 1997 р. – Київський торгово-економічний коледж. Наказ Міністерства освіти України від 27.03.1997 № 88.
 • 2003 р. – Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2003 № 484.
 • 2020 р. – Відокремлений структурний підрозділ «Київський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету». Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.05.2020 № 684.

СЬОГОДЕННЯ

      Протягом всього періоду існування закладу освіти здійснено підготовку понад 25 тисяч фахівців, які успішно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності та господарювання.

          За роки своєї діяльності коледж став одним із провідних закладів освіти України з підготовки компетентних фахівців. ВСП «КТЕФК ДТЕУ» за період існування динамічно розвивався.

Вагомий внесок у становлення, розвиток та процвітання закладу внесли його керівники. Директорами коледжу в різні періоди були мудрі наставники, творчі особистості, справжні фахівці своєї справи:

О. П. Колчигін, перший директор (1958–1959),

О. С. Гордієнко (1959–1964),

А. С. Турова (1964–1970),

І. К. Задорожний (1972–1975),

В. І. Сідоріна (1975–2003),

Л. М. Греченкова (2003–2014).

Oliynik

          З 1 липня 2014 р. управлінську роботу в коледжі очолює директор коледжу – Олійник Олег Вікторович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Він має досвід роботи в освітянській галузі, а саме з 2005 року – керівник служби Міністра, 2007-2009 рр. – заступник директора Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби МОН України. Є автором понад 50 наукових праць.

Під його керівництвом проведена низка реформаторських змін щодо оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти, управлінської діяльності, посилення наукової роботи серед викладачів з науковими ступенями, аспірантами.

Вагомий внесок у справу підготовки фахівців та виховання студентської молоді вносять організатори та керівники освітнього процесу — заступники директора коледжу.

       Костюк Євгенія Миколаївна, заступник директора з навчально-методичної роботи, працює у коледжі з 1974 року. За цей період займала такі посади: майстер виробничого навчання, викладач, завідувач денного відділення, а з 2003 року – заступник директора з навчально-методичної роботи.

За цей період зроблено реальні кроки, спрямовані на обґрунтовану перебудову та вдосконалення організації навчально-методичної роботи, використання інноваційних технологій з метою забезпечення професійної підготовки здобувачів освіти, яка відповідає вимогам сьогодення.

     SuhovaСухова Галина Леонідівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, працює у коледжі з 1994 року. З 1995 р. організовує виховну роботу в коледжі, здійснює керівництво органом студентського самоврядування, сприяє розвитку професійних та творчих здібностей здобувачів освіти, організовує студентське дозвілля.

    За період перебування в структурі університету в коледжі відбулись значні позитивні зміни в навчально-методичній, виховній, кадровій роботі. В основі діяльності ВСП «КТЕФК ДТЕУ» лежить творчий педагогічний потенціал викладачів університету та коледжу. Підготовка фахівців здійснюється на підґрунті міждисциплінарних зв’язків з кафедрами КНТЕУ. Викладання дисциплін забезпечують 79 викладачів, з них 54 % – викладачі вищої категорії. Для викладання дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники ДТЕУ. Така співпраця дозволяє здобувачам освіти в майбутньому швидше адаптуватися до освітнього процесу в університеті.

          Колектив коледжу працює у тісній взаємодії з ректоратом, структурними підрозділами університету – це єдина згуртована команда педагогів, практиків та студентів, у якій на першому місці стоять знання і творчість, вибагливість та професіоналізм, чуйність та індивідуальний підхід.

Діяльність ВСП «КТЕФК ДТЕУ» спрямована на комплексну ефективну систему управління якістю підготовки майбутніх фахівців, щодо їх уміння адаптуватися до нових технологій виробництва та сучасної практики управління. Особливу увагу зосереджено на посиленні практичної спрямованості навчання та впровадження сучасних інформаційних технологій.

Коледж здійснює підготовку:

Освітньо-професійний ступень ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Спеціальності (освітньо-професійні програми)

 • Економіка бізнесу
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Оціночна діяльність
 • Маркетинг
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Інформаційна діяльність підприємства
 • Готельно-ресторанна справа
 • Туристичне обслуговування

Коледж був і залишається не лише місцем здобуття знань, а й осередком культурного та професійного становлення особистості.

Проходять роки, змінюються покоління студентів і викладачів. Незмінними залишаються високий творчий потенціал педагогічного колективу, прагнення студентів до навчання, партнерські взаємини «викладач – студент», гордість за свій освітній заклад.

Місія ВСП «КТЕФК ДТЕУ»: гармонійний розвиток особистості та набуття нею компетентностей на засадах інноваційних підходів.

Стратегічною метою розвитку ВСП «КТЕФК ДТЕУ» є збереження репутації лідера серед закладів освіти та утримання позиції сучасного конкурентоздатного рейтингового освітнього центру надання послуг шляхом подальшого, послідовного підвищення якості освіти та управління.

Мета буде досягнута, якщо будуть досягнуті стратегічні цілі розвитку Коледжу:

 1. Реалізація державної політики у сфері підготовки фахівців передфахової вищої освіти.
 2. Забезпечення і розширення якості освітніх послуг, що відповідають вимогам і потребам сьогодення.
 3. Забезпечення якості кадрового потенціалу.
 4. Забезпечення якості організації праці та управління освітнім процесом.
 5. Забезпечення належних умов для ефективної освітньої, виховної діяльності.
 6. Розвиток матеріально-технічної бази з метою забезпечення подальшого поліпшення умов проведення освітнього процесу, фізкультурно-спортивної та виховної роботи.
 7. Підвищення побутової комфортності для працівників та здобувачів освіти. Соціальний розвиток колективу, підвищення мотивації праці, дотримання безпечних умов праці.

tekknteu

Залишити коментар